Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe PowerCure, KvK nr. 64754510, (“PowerCure”) uw persoonsgegevens verwerkt. De termen “wij”, “onze” en “ons” in dit beleid verwijzen naar PowerCure. Wij geven om uw privacy en zullen er altijd voor zorgen dat wij uw persoonsgegevens op een wettige manier verwerken.

  • Wij verwerken persoonsgegevens op nauwkeurige en transparante wijze.
  • Wij verzamelen persoonsgegevens voor de in dit beleid uiteengezette legitieme doeleinden en verwerken geen persoonsgegevens op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
  • De persoonsgegevens die wij verwerken zijn adequaat, relevant en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.
  • De persoonsgegevens die wij verwerken zijn nauwkeurig en zullen indien nodig worden bijgewerkt.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

PowerCure is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is er verantwoordelijk voor dat deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende categorieën personen:

  • Bezoekers, d.w.z. personen die onze website bezoeken.
  • Marketingontvangers, d.w.z. personen die zich hebben ingeschreven om onze nieuwsbrieven te ontvangen of over wie wij gegevens verzamelen via onze sociale mediakanalen.
  • Klanten en partners, d.w.z. personen die onze producten of diensten kopen of anderszins belangstelling tonen, of personen die onze bestaande of toekomstige klanten/partners vertegenwoordigen.
  • Leveranciers, d.w.z. een persoon die een vertegenwoordiger is van onze leveranciers.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij kunnen zowel gegevens verwerken die u ons verstrekt als gegevens die wij van u verzamelen.

3.1 Voor u als bezoeker: Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u als bezoeker verwerken: – IP-nummer en informatie over uw gebruik van de PowerCure website.

3.2 Voor u als klant: Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u als marketingontvanger verwerken: – Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en social media profiel; en- IP-nummer en informatie over uw gebruik van de PowerCure website. We kunnen de webshop zo instellen dat uw abonnement op de nieuwsbrief automatisch wordt aangevinkt. U kunt het echter uitschakelen voordat u de transactie afrondt. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief.

3.3 Voor u als klant, partner of leverancier: Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u als klant, partner of leverancier, of hun vertegenwoordiger, verwerken: – Contactgegevens, zoals naam, titel, adres, e-mailadres en telefoonnummer; – eventueel Burger Service Nummer – IP-nummer en informatie over uw gebruik van de PowerCure website – kopie ID / rijbewijs; en – betalingsinformatie en informatie verkregen uit een kredietcontrole.

4 Waarom en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om contracten met u als klant, partner of leverancier te sluiten en te beheren, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst. Indien u uw persoonsgegevens niet hebt verstrekt zoals hierboven vermeld, kunnen wij onze diensten niet verlenen of anderszins onze verplichtingen jegens u niet nakomen. Als u een vertegenwoordiger of contactpersoon bent van een organisatie die een klant, partner of leverancier van ons is, is de rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens over u een belangenafweging, d.w.z. de verwerking is noodzakelijk voor een doel dat verband houdt met ons legitieme belang om onze verplichtingen in contractuele relaties te handhaven en na te komen. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet voldoen aan onze verplichtingen jegens de organisatie die u vertegenwoordigt. Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens over u als bezoeker, ontvanger van marketing, klant, partner of leverancier ten behoeve van de kwaliteitsborging van ons bedrijf, om marktonderzoek te doen, om contact met u op te nemen en/of om onze diensten of producten aan u aan te bieden en op de markt te brengen. Wij kunnen u ook relevante marketingaanbiedingen sturen in de vorm van nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen per post of e-mail, enz. De rechtsgrondslag is dat de verwerking noodzakelijk is voor ons legitieme belang om ons bedrijf te ontwikkelen en aan uw behoeften te voldoen en onze producten en diensten te promoten waarin u volgens ons geïnteresseerd bent. Ons belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel weegt zwaarder dan uw belang bij de bescherming van uw privacy in het licht van de mogelijke voordelen voor u van de marketing. U hebt echter te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Bepaalde persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt omdat PowerCure een wettelijke verplichting heeft om daaraan te voldoen, zoals persoonsgegevens die worden verwerkt als gevolg van onze boekhoudkundige verplichtingen of andere verplichtingen die de wet ons oplegt.

5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens nooit langer dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Daarom verzamelen wij regelmatig opgeslagen persoonsgegevens en verwijderen wij gegevens die niet langer nodig zijn. Wij bewaren gegevens over u als klant, partner of leverancier zolang er een actief contract is. Na beëindiging van de contractuele relatie bewaren wij de persoonsgegevens zolang er een rechtsvordering bestaat of kan worden ingesteld in verband met het contract. Het is echter mogelijk dat we persoonlijke informatie na deze periode moeten bewaren, bijvoorbeeld om garantie-, verzekerings- of claimperiodes te beheren, om te voldoen aan wettelijke vereisten, om andere juridische claims te behandelen die door PowerCure kunnen worden ingediend maar die niet voortvloeien uit een contract, of om diensten op de markt te brengen en aanbiedingen te sturen waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Wij bewaren informatie over u als marketingontvanger totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Wij bewaren gegevens over u als bezoeker totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tot maximaal 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze website. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

6 wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan en verwerkt door derden. Voorbeelden van situaties waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden zijn onder meer wanneer de wet dit vereist, een rechtszaak, een verzoek of besluit van de overheid, op uw eigen verzoek of wanneer het noodzakelijk is om een legitiem belang van ons te vervullen. PowerCure blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Derden zullen, afhankelijk van de omstandigheden, ofwel onafhankelijke verantwoordelijken of gezamenlijke verantwoordelijken met PowerCure of de gegevensverwerkers van PowerCure zijn.

7 Waar en hoe slaan wij uw persoonsgegevens op?

PowerCure kan uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de EU/EER verwerken. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht rechtmatig is en dat de persoonsgegevens door de ontvangende partijen buiten de EU/EER beschermd blijven. PowerCure neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking en toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens te voorkomen en zo een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

8 Cookies

Wij gebruiken cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Deze cookies helpen ons om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren en helpen ons te achterhalen in welke pagina’s u geïnteresseerd bent. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit, terwijl andere worden gebruikt om uw ervaring te optimaliseren en te verbeteren. PowerCure gebruikt cookies om de website voor de bezoeker te verbeteren, bijvoorbeeld door de website aan te passen aan de postcode van de bezoeker, om ervoor te zorgen dat de bezoeker is ingelogd op de website en dus niet bij elke nieuwe pagina die hij bezoekt hoeft in te loggen, om onze diensten aan te passen zodat u voor u relevante reclame ontvangt, en om onze verplichtingen na te komen bij het doen van een aankoop. Er zijn twee hoofdtypen cookies: 1) een permanente cookie blijft gedurende een bepaalde periode op de computer van de bezoeker staan; 2) een sessiecookie wordt tijdelijk in het geheugen van de computer opgeslagen terwijl een bezoeker een webpagina bezoekt. Sessiecookies verdwijnen wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden onder meer gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren bij PowerCure op te slaan, zodat u bepaalde keuzes niet bij elk bezoek aan de site hoeft te herhalen, en om informatie en marketing zo relevant mogelijk voor u te maken. Sessiecookies worden onder meer gebruikt om statistieken over het gebruik van de website te registreren. U kunt cookies blokkeren en toch toegang hebben tot de meeste van onze inhoud op de site. Als u er echter voor kiest om cookies te blokkeren, kan dit de functionaliteit van de website beïnvloeden. Om cookies te blokkeren, moet u de beveiligingsinstellingen van uw browser wijzigen.

9 Profielen

PowerCure kan uw persoonsgegevens verwerken via profilering, zoals analyse van hoe u onze website gebruikt, in welke diensten en aanbiedingen u geïnteresseerd was, gegevens over uw aankopen, enz. om u aanbiedingen te doen die wij voor u geschikt achten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door middel van profilering. Indien deze verwerking echter noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u of indien deze verwerking is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven verwerken.

10 Wat zijn uw rechten?

10.1 Recht op toegang – U hebt het recht om contact met ons op te nemen en toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, alsmede om informatie te vragen over onder andere de doeleinden van de verwerking en wie de persoonsgegevens heeft ontvangen. PowerCure verstrekt u kosteloos een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. Voor extra kopieën kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

10.2 Recht op rectificatie en beperking – U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten rectificeren of, onder bepaalde voorwaarden, te laten beperken. Als u van mening bent dat PowerCure persoonsgegevens over u verwerkt die onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

10.3 Recht op wissen – U hebt ook het recht om uw gegevens te laten wissen, zelfs als ze niet langer nodig zijn voor het doel of als de verwerking ervan is gebaseerd op een toestemming die is ingetrokken. Er kunnen echter wettelijke vereisten of contractuele relaties zijn die ons beletten uw persoonsgegevens te wissen.

10.4 Recht op bezwaar – U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de rechtsgrondslag voor de verwerking een belangenafweging is. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze voor direct marketing doeleinden worden verwerkt.

10.5 Recht op gegevensportabiliteit – U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan PowerCure hebt verstrekt te verkrijgen en op te slaan of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensportabiliteit). Dit hangt echter af van de technische haalbaarheid en de verwerking die nodig was voor de uitvoering van de overeenkomst.

10.6 Recht op het indienen van een klacht – Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op, zie onze contactgegevens in paragraaf 12.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

11 Beleidswijzigingen

PowerCure behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen en bij te werken. In geval van belangrijke wijzigingen in het beleid of indien bestaande gegevens moeten worden verwerkt op een andere manier dan in het beleid is uiteengezet, zal PowerCure een passende kennisgeving verstrekken.

12 Contact PowerCure

Voor vragen of andere verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het beheer van persoonsgegevens van PowerCure: contactgegevens: PowerCure Europe, info@powercure.shop of info@www.powercure.shop.